Регистър отчети научна дейност

Икономически университет - Варна

 • Logo
  Влез с профила си от
  Регистър Публикации
 • Logo
  Въведи своя индивидуален отчет
 • Logo
  Получи справка за отчета си

Проект “Уеб базиран регистър Научна дейност”.

Проектът се отнася към научен приоритет №4 от приоритетите в научноизследователската дейност на академичния състав на Икономически Университет – Варна, а именно: Информационните технологии в икономиката и обществото.

Научноизследователската дейност е неизменна част от развитието на научните кадри в ИУ – Варна. Създаване и изграждане на модерна научноизследователска инфраструктура, която да улеснява събирането и проследяването на дейността на всеки научен работник изисква наличие на съвременен уеб базиран регистър. Поддържането на леснодостъпна електронна база от данни за научноизследователската дейност на преподавателите и докторантите в ИУ – Варна би улеснило дейностите по създаване на отчети за вътрешна и външна употреба и би спомогнало за генериране на справки за различни акредитационни процедури и рейтингови класации.

Разработката фокусира върху проектирането и изграждането на уеб базиран регистър за научните достижения на кадрите от Икономически университет – Варна. Регистърът е интегриран със съществуващата система за публикационна дейност и позволява събиране на информация за научноизследователската работа на всеки преподавател, както и регистриране на цитиранията на учени от университета.

Проектът допринася за изпълнение на Стратегията ИУ – Варна за развитие на потенциала и създаване условия и поощряване НИД на академичния състав.

Проектът е разработен от доц. д-р Снежана Сълова (ръководител на проекта), гл. ас. д-р Иван Куюмджиев, х. ас. д-р Борис Банков

Logo